2008. november 30., vasárnap

Misztrál: Advent

Mikulás - keresztszemes
Adventi szokások


A néphagyományban az Advent kezdetét jelzi, ugyanis az András napjához legközelebb eső vasárnap Advent első vasárnapja.

Innentől kezdve nem tartottak bálokat, hangos mulatságokat. Katalinhoz hasonlóan férjjósló nap is András napja, elterjedt volt az ólomöntés és a gombócból jósolás.
Az Alföldön András nyitotta a disznótorok sorát.

345 évvel ezelőtt született (Árva) Bethlen Kata

Bethlen Kata Erdélyben, Bonyhán született, Bethlen Sámuel (1663–1708), Kis-küküllő vármegye főispánjának negyedik gyermekeként.

Édesanyja, Borsai Nagy Borbála 1717. szeptember 11-én férjhez adta lányát, kedvenc mostohafiához, gróf Haller Lászlóhoz. Miután ő 1719. június 1-jén meghalt, az anya 1722. május 26-án gróf Teleki Józsefhez adta feleségül. Teleki József 1732. november 1-jén meghalt, s Bethlen Kata ettől kezdve nevezte magát Árvának.


Támogatta az erdélyi magyar református egyházközségeket és iskolákat; saját könyvtára is jelentős volt.
Ajtai Abod Mihályt és Bod Pétert saját költségén taníttatta külföldön; Bod Pétert udvari lelkészének fogadta fel. Könyvtárát a nagyenyedi kollégiumra hagyományozta.

Bethlen Kata 1759. július 29-én hunyt el Fogarason, s az ottani református templomban temették el.

Kell ott fenn egy ország

Karácsonyi képeslap

Részlet Vass Albert Hagyaték című könyvéből:

Akinek a lelkében van még bátorság ahhoz, hogy szembe forduljon ezzel az özönvízzel és odakiáltsa: megállj, s térj vissza, ahonnan jöttél! Ezt a földet, s ennek a földnek népét az Úr ereje őrzi!
Nézd azt a fát. Látod a sok kis falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is van mélyen lent a földben egy kis hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, az igaz. Minden ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, s idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet. Aki pedig elmegy, az nem viheti magával a gyökeret. S akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így, nagyon is sok. Gondolj a gyökérre.
Isten ültette a magyar gyökeret ebbe a földbe s Isten gondját is viseli, ha hagyod. Bízd gondodat az Úrra Ő a te gondviselőd!
Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az Úristen népe és nemzete vagyunk!
Elhagyta-e az Úr valaha is azokat, akik őbenne bíztak, akik az Ő törvényei szerint éltek, akik az Ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az Ő magyarjait!
A magyarok hagyták el az Urat! Térjetek vissza hozzá s Ő megvédelmez benneteket, magosra emel, de tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített, lássatok magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek s a lélekkel együtt elpusztul a nép!

Minden ember önmagában hordozza a maga megváltását!
A megváltást ugyan ingyen kegyelemből adja az Úr, de csak annak, aki megdolgozik érte.

- Tiszteld a te Uradat, Istenedet és Rajta kívül más isteneid ne legyenek. Minden bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és az Ő ereje győzedelmeskedik benned!
- Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase kételkedj. Minden erőd Tőle való és minden cselekedeted Őt kell szolgálja:
- Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát!
- Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr.
- Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal szemben is.
- Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét.
- Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig Őt tükrözöd tettedben és gondolataidban, az Ő ereje lakozik tebenned. Ha elhagyod Őt, Ő is elhagy téged.
- Ha nemcsak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van és hegyeket tudsz mozdítani vele!
Fegyvernek nem lesz hatalma rajtad s elkárhozik, ki veled perbe száll. Ez az Úr népének hagyatéka, kiknek igazsága, erénye és tudása Őtőle való!

Gondolatok Advent 1. vasárnapján


Az advent, a várakozás, az elcsendesedés ideje. Az, aki várakozik egyben reménykedik is.
Ez az idő a reményteljes várakozás ideje.

Ilyenkor, mi, akik a teljességre várunk és arra születtünk, kell tudnunk elcsendesedni.
Ilyenkor mi, akik egész évben a naptár szorításában élünk, meg kell próbálnunk a hajnalokat újra adventi hajnalokként átélnünk.
Meg kell tanulnunk ezekben a hetekben, napokban jobban egymásra, embertársainkra figyelni. Karácsony közelségében át kell éreznünk, hogy mit jelent a hit ereje és a szeretet felelőssége.

Firtl MátyásÁgostonos graduále
ff. 1v–2r: Az Ádvent első vasárnapjára szóló rész kezdete
Forrás: www.konyvtar.elte.hu


Adventi ima


Minden Advent kegyelem: vétkem jóvátehetem.
Minden Advent irgalom: Isten úr a viharon.
Minden Advent érkezés: átölel egy drága kéz.
Minden Advent alkalom: győzhetsz saját magadon!
Minden Advent ítélet: így kellene, s így élek!
Minden Advent remegés: Isten felé epedés!
Minden Advent ima is:Uram, fogadj be ma is!
Minden Advent szeretet: Betlehembe vezetett.
Köszönd meg hát a csodát: A Világ Karácsonyát.

Adventi ének

November 30. - Szent András napja

Szent András apostol egyike volt a tizenkét tanítványnak, akik szem- és fültanúi lettek Jézus Krisztus földi művének.

A Galileából (nem-zsidók-tartománya) származó András testvére volt Simon Péter, akit Jézus az egyház alapjává tett meg. András Isten-keresésére jellemző, hogy a Jézus szolgálatát előkészítő utolsó zsidó próféta, Keresztelő János tanítványává szegődött, majd miután szolgálata csúcsán Keresztelő János rámutatott az "Isten Bárányára" (Jézusra), András azonnal Jézus követője lett.
Testvérét, Pétert is András vitte Jézushoz, s míg András a maga elhatározásából akart Jézus tanítványa lenni, addig Pétert Jézus szólította fel erre a szolgálatra. Így a két testvér otthagyta a halászéletet és háromévnyi tanítványságot vállaltak, utána pedig életük végéig tanúságot tettek szerte a világon, és az igazság mellett életük árán is kiálltak.


András apostol és a magyar nemzet

András apostol nagyon fontos személy a magyar nemzet emlékezetében. Annál is inkább, mivel a magyarság önmagát szkítának jelölte meg ezer éven át, és számtalan szkíta-hagyomány mutatható ki a mai napig a gazdag magyar kulturában. Továbbá a honfoglaláskori arab és európai írók mind, de a magyarság szövetségesei és ellenfelei is mindannyian szkítának nevezik a magyarokat.
A szkíta emlékezet ezért megtartotta azt a hagyományt, hogy a magyarság a jóhírt elsőként nem térítőpapoktól, hanem András és Fülöp apostoltól, Jézus két tanítványától kapta.Éppen ezért nem véletlen, hogy a Kárpát-medencében épített első keresztény templomok zöme Szent András tiszteletére épült. Valószínűleg eme régi keresztény hit miatt jellemző lelete a magyar honfoglaláskori síroknak a kereszt.
Apostolok és szentek a Szent Koronán
Forrás: Pap Gábor - Hazatalálás

Továbbá fennmaradt egy kevés információ a magyar táltos-hagyományokból is, mely alapján a magyar táltosok önmagukat az András apostol által hozott hit őrzőinek tartották, az általuk újnak nevezett, "római hittel" szemben.
Ez a hivatástudatuk még a 20. században is élénken élt. (Wass Albert: Hagyaték)


részlet: wikipedia.hu

Szép napot kívánok!

A nap gondolata:
“A szeretet hiányának lényege a lustaság, mert a szeretet: munka.”

(M. Scott Peck: A járatlan út)


2008. november 29., szombat

Puccini: Tosca

Fűszernövényes - keresztszemesAdy Endre: Volt egy Jézus


Szent elgondolás: volt egy Jézus,
Ki Krisztus volt és lehetett
És szerette az embereket.

Ő mondta: fegyvert a fegyverrel
Győzni s legyőzni nem szabad:
Jézus volt, Krisztus: legigazabb.

Az emberek úgy elrosszultak
(Hiszen nem voltak soha jók):
Most Krisztus-hitünket csufolók.

Pedig ma is élhet. Föltámadt,
Ki Krisztus és nagyon nagy úr,
De él másképpen és igazul.

Járj köztünk, drága Isten-Ember,
Tavasz van, nőnek a gazok
S kevesek az igaz igazok.

Ugy látlak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szived,
De én-szivem egészen tied.

Fűszernövényes - keresztszemes465 éve halt meg ifj. Hans Holbein

Ifj. Hans Holbein (Augsburg, 1497. – London, 1543. november 29.) a német reneszánsz mesterek második generációjának tagja, a reformáció korának utolsó nagy festője.


Bár mint arcképfestő vonult be a köztudatba, Holbein első széles körben ismert munkái könyvillusztrációi voltak.
Készített illusztrációkat többek között a Luther Márton által lefordított német nyelvű Bibliához, de legismertebb műve a Haláltánc, amely mint népkönyv jelent meg és ponyván árusították. A téma már a száz évvel előtte élt Francois Villont is foglalkoztatta, de Holbein egyetemes érvényűen ábrázolta drámai hatású grafikáiban.


Holbein művészettörténetben betöltött rangját arcképei biztosítják. Már első nagyobb munkáján, Meyer polgármester és felesége arcképén érezhető Holbein festészetének legjellemzőbb vonása, az őszinteség, a valósághű ábrázolás anélkül, hogy a modell ezt sértésnek érezhetné, hiszen a jellem pozitív vonásait éppúgy megörökíti, mint a nem mindig szerencsés külső adottságokat. Egyik legszebb korai portréján barátját, Bonifacius Amerbachot festette meg, olyan kompozíciós megoldásokkal, melyek páratlanok Holbein művei között.

Míg Jakob Meyer arcképe a rangos polgárt mutatja be, Amerbach portréja a tudóst.


Oltárképei is az átmenet jellegzetességeit hordozzák magukon, hol a késő gótika, hol a korai reneszánsz kompozíciós jegyeit használta.

Egyik legjelentősebb oltárképe az ún. Oberried-oltár volt, s valószínűleg ehhez tartozhatott predellaként Holbein egyik legmegrázóbb Krisztus-ábrázolása: A halott Krisztus minden idealizálást nélkülöz, nem Isten fiát, hanem egy halálragyötört embert láthatunk.


Holbein legjellemzőbb sajátossága festői realizmusa, emberismerete, s ezért arcképei sem idealizáltak: valóságos emberek, akiket legegyénibb tulajdonságaikkal ábrázol, s a körülöttük lévő tárgyakkal jelzi elfoglalt helyüket a világban. Ez az alkotó módszer nyilvánul meg az Erasmusról készített portréiban: mindig hasonló öltözékben ábrázolta, s ebből a színfoltból emelkedik ki a tudós sápadt arca, aki éppen ír vagy a kezét egy könyvön nyugtatja.A Holbein által készített VIII. Henrik-portrékon a lenyűgöző egyéniségű uralkodót, a szeszélyes, akadályt nem ismerő zsarnokot látjuk, akinek alakja szinte teljesen betölti a vásznat. A három feleségről készített arcképen három eltérő jellem érvényesül, ami arról vall, hogy a festő előtt nem maradtak rejtve lelki tulajdonságaik.

Sok önarcképet alkotott, az utolsót halála előtt néhány hónappal. Míg kezében egyik legfontosabb munkaeszközét, az irónt tartja, mintha rajzolna, szemeiből a megfáradt ember mindent megértő tekintete sugárzik. Élte és értette korát, s ennek művészi ábrázolása ad magas rangot munkásságának.

66 éve halt meg Zipernowsky Károly

Zipernowsky Károly (Bécs, 1853. április 4. – Budapest, 1942. november 29.) magyar mérnök, a transzformátor egyik feltalálója.


Bécsben született, de a pesti kegyesrendi gimnáziumban érettségizett, majd 3 évig gyógyszerészként dolgozott Kecskeméten. Ezután íratkozott be a Királyi József Műegyetemre 1872-ben. Negyedévesen már az akkor fiatal tudománynak számító elektrotechnikáról tartott előadásokat a Mérnök- és Építész-Egylet felolvasó ülésein. Egyik ilyen előadásán figyelt fel rá Mechwart András a "Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár" vezérigazgatója.

Mechwart az akkor 25 éves Zipernowsky-ra bízta a Ganz gyárban 1878-ban létesített új villamos osztály vezetését. Itt néhány hónap alatt Zipernowsky tervei alapján készítették el az öntőműhely világításához szükséges első egyenáramú dinamót, amely egyetlen 56V-os ívlámpát táplált.
Déri Miksa 1882-től lép a gyár szolgálatába, és Zipernowskyval együtt még ugyanebben az évben öngerjesztésű váltakozó áramú generátort szabadalmaztatnak a Nemzeti Színház 1000 izzólámpából álló világításának táplálására.

1883-ban a bécsi nemzetközi elektrotechnikai kiállításon egy 150 lóerős gőzgéphez közvetlenül kapcsolt egyfázisú váltakozóáramú generátort mutatnak be, amely a váltakozó áramú rendszer fejlődésében üttörő lépés volt, és méreténél fogva is általános feltűnést keltett. A gép később évekig a Keleti pályaudvar világítását táplálta.


1885-ben Déry és Zipernowsky szabadalmaztatta a párhuzamos kapcsolású, tetszőleges áttételű váltakozóáramú induktorokon alapuló áramelosztó rendszert. Ezt néhány hónap múlva követte legnagyobb jelentőségű munkájának, a zárt vasmagos transzformátornak szabadalmi bejelentése, amelynek Bláthy Ottó is részese volt.

Ezzel a váltakozóáramú Ganz-rendszer diadalútja kezdődött, melyet 1893-ig Zipernowsky személyesen vezényelt. Legnagyobb sikere a Róma városát ellátó Tivoli Erőmű és távvezeték létesítése volt 1892-ben.
1893-tól a Magyar Tudományos Akadémia első tagja. Ugyanebben az évben június 11-én kinevezik a Műegyetemen újonnan alakított Elektrotechnika tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának. Ezzel Zipernowsky megválik a Ganz gyártól, és a továbbiakban az oktatásban és a tudományos közéletben tevékenykedik.

Zipernowskyt az 1900-ban megalakult Magyarországi Elektrotechnikusok Egyesülete (ma Magyar Elektrotechnikai Egyesület) 1903-ban Déri-vel és Bláthy-val együtt tiszteletbeli tagjává nyilvánította, majd 1905-ben Zipernowskyt választották elnöknek.


Az egyesület 1937-es közgyűlésén már nem vett részt, búcslevelét felolvasták, utódja Verebély László lett.
1942. november 29-én halt meg Budapesten.

Jó reggelt kívánok!

A nap gondolata:

“Abban nincs semmi csodálatos, ha valaki másnál kiválóbbak vagyunk. Igazi csoda a korábbi önmagunkhoz képesti kiválóbbságban mutatkozik meg.”

(hindu közmondás)


2008. november 28., péntek

Kívánj igaz ünnepet!

Önálló minta - keresztszemes


Ady Endre - EgyedülHideg, sötét éj van: itt ülök szobámban
Kihűlt, fásult szívvel, búsan, egyedül...
Odakint a hüvös, őszi éjszakában
Hervasztó, hideg szél egy dalt hegedűl.

Hervasztó, hideg szél miről is dalolhat,
Mint az elmulásról?... Ismerem e dalt...
Édes reményekről, amelyek csak voltak,
Melyeknek emléke őrületbe hajt...!

Virágot dermesztő, novemberi szellő
Ne zúgd e siralmas, síró éneket,
Ami régen elmult, ami vissza nem jő,
Sirjokból ne ébressz tört reményeket!

Hiszen e bolond szív, hogyha már nem érez,
Szép reménye, vágya mind, mind tova szállt,
Nyugodt, de ha egyszer öntudatra ébred,
Kéri a megváltást, kéri a halált!...

Elmulás zenéje, bús őszi, hideg szél,
Feledni akartam, altatni szivem,
Dacolni a múlttal, úgy-e, mily rideg cél?
De ez, amin lelkem megnyugszik, pihen...

Novemberi szellő, jobb lesz, ha kioltod
Az emlékezésnek régi lángjait,
Engedd, hogy feledjek, hiszen az a boldog,
Kinek nincsen semmi, semmi vágya itt...!

Adventi koszorú

Az első adventi koszorút a XIX. században egy hamburgi lelkész, Johann Wichern evangélikus lelkész készítette el, aki egy felfüggesztett óriási szekérkerékre 24 gyertyát tett (amivel utalt az ünnep valamennyi napjára) és a falakra pedig fenyőgallyakat helyezett el.

Később a kerékből koszorú lett, köréje pedig fenyőgallyakat fontak. A gyertyák száma az eltelt évek alatt 4-re csökkent, ez a négy gyertya ma már az adventi vasárnapok számát jelzi. Ma is hagyományosan fenyőgallyakból készül a koszorú, melynek uralkodó színei a zöld, a piros és az arany.

A koszorú elkészítésének alapja lehet szalma, fűzfavessző, moha . Ebben az évben az adventi koszorúnk első gyertyáját december 3-án gyújtjuk meg, majd minden vasárnap még egyet. Jó készülődést kívánok

Téli táj

A világ csodái - Shah-mecset

A világ egyik legnagyobb terére néz Esfahanban, Iránban.

Maga a mecset egy csempe-csoda. Teljesen lefedve fakó kék és sárga kerámia csempékkel (mely mellesleg igen jellemző Esfahanra) kívül és belül egyaránt, ez a 17. századi mecset gyönyörű látványt nyújt, főleg hogy a csempék a fényviszonyoktól függően mintha színüket változtatnák.


A fő kupola 54 méter magas és bonyolult virágmintás mozaik-kerámia borítja. A látványt a négy iwan teszi még teljesebbé (ami egy három fallal körülvett boltozatos hely).
A térhez képest ferdén, körülbelül 45 fokban fekszik az épület, így pont Mekka felé néz.

Éjjel az omnibusz tetején...

Szép napot kívánok!

A nap gondolata:

“A sors talán azt akarja, hogy sok nem megfelelő emberrel találkozz mielőtt megismered az igazit, hogy mikor ez megtörténik igazán hálás legyél érte.”

(Paulo Coelho)

2008. november 27., csütörtök

Készülődés az AdventreA téli napforduló ideje a hagyomány szerint az advent kezdete, mely Szent András napjától (november 30.) karácsonyig (december 25.) tart. A december 25-e előtti negyedik vasárnappal kezdődik.
A latin eredetű advent szó jelentése: eljövetel, megérkezés. Ez az időszak a karácsonyra, Jézus születésének ünnepére való lelki felkészülés időszaka.
Eredetileg az adventi ünnep 40 napig tartott, majd a Gergely pápa-féle naptárreform 4. hétre rövidítette le.Ádvent, Adventus Domini = az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet.
Ádvent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka.

Melyek az Ádvent sajátos gyakorlatai?

1. Csönd, elmélkedés, imádság. Foglalkozzunk többet Isten dolgaival. Ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk hozzá. Vegyünk részt a Roráte (ádventi hajnali) miséken.

2. Készülés Karácsonyra. Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet készítse elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló kiválasztás, és nem üzleti szellem.

3. Bűnbánat. A közelgő Karácsony várakozásában szorgosan tisztítsuk ki lelkünket minden rossz gondolattól.

Mouskuri: Ave Maria

Ez is vadvirágos - keresztszemes
József Attila: ISTEN


Láttam Uram, a hegyeidet
S olyan kicsike vagyok én.
Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló,
Hogy küszöbödre ülhessek. Uram.
Odatenném a szivemet,
De apró szivem hogy tetszene néked?
Roppant hegyeid dobogásában
Elvész ő gyönge dadogása
S ágyam alatt hál meg a bánat:
Mért nem tudom hát sokkal szebben?
Mint a hegyek és mint a füvek
Szivükben szép zöld tüzek égnek
Hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik
S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban
Ott állsz az utjuk végén -
Meg nem zavarlak, én Uram,
Elnézel kis virágaink fölött.

Fekete retek

A fekete retek - erős aromája és magas illóolajtartalma miatt - közismerten jó köhögés, rekedtség, megfázásos megbetegedések ellen, továbbá alkalmazzák légúti betegségek gyógyítására. A friss retek elősegíti az epe és a gyomornedvek elválasztását. Ismeretes antioxidáns tulajdonsága is.


Gyógyhatásai
A fekete retek gyógyító hatását ősidők óta ismerik. Már az ókori egyiptomiak is nagy becsben tartották. Egyes források szerint a piramist építő rabszolgákat retekkel etették, hogy erőre kapjanak tőle. A népi gyógyászatban a sózott retek nedvét szeplő elleni szerként használták, de meggyőződéssel fogyasztották cukorbetegség és potenciazavarok esetén.


A fekete retek - erős aromája és magas illóolajtartalma miatt - közismerten jó köhögés, rekedtség, megfázásos megbetegedések ellen, továbbá alkalmazzák légúti betegségek gyógyítására. A friss retek elősegíti az epe és a gyomornedvek elválasztását. Ismeretes antioxidáns tulajdonsága is.
A fekete retek vitamintartalma többnyire háromszorosa a fehér fajtáknak. Magas ásványianyag-tartalmának köszönhetően lúgossága folytán segít az egészségtelen anyagcseretermékek eltávolításában. Különösen magas káliumtartalma miatt vízhajtó hatású segít a felgyülemlett víz eltávolításában.

Erősíti, tonizálja a beleket, serkenti a bélmozgást és egyben a székelést is. Az epére és a májra gyakorolt kedvező hatása valószínűleg közvetett, ugyanis a béltonizálásból vezethető le, mások szerint ugyanakkor közvetlenül is erősíti az epeutak simaizomzatát.
Májzsírosodás ellen legjobb gyógyszer a fekete retek, és abból is a reteklé-kúra alkalmazása, legalább hat héten keresztül.
Minden epeműködési rendellenességet gyógyíthatunk vele, még az epegyulladást is. Az epe ugyanis az elfogyasztott zsiradékkal kerül kapcsolatba. A felhalmozódott mennyiség idővel irritálja az epét, ekkor kezdünk valamit érezni az oldalunkon, a máj mellett.
Ha epekövünk vagy epehomokunk van, segíthet, ha hathetes reteklékúrát kezdünk, de természetesen ezt csak orvosi felügyelet mellett tegyük.

Ezenkívül a reteklé sokféle gyógyító hatással rendelkezik, többek között stabilizálja a vérnyomást, megelőzi és gyógyítja a bőrbetegségeket, az izületi gyulladást, és daganatellenes hatása is ismert.

A retekkúra
A retek frissen préselt nedve ismert háziszer: baktérium- és gombaölő, nyálkahártya-tisztító, emésztőmirigyeket serkentő, epetermelést fokozó, epepangást gátló és hashajtó hatással bír. Feloldja a légutakban lerakódott nyálkát, és segíti annak kiürülését.

A retek nedvét frissen kell elkészíteni (a gumót meg kell hámozni, feldarabolni vagy lereszelni, utána kipréselni), majd néhány órán át hűvös helyen tárolni, ezalatt jórészt elveszíti maró ízét. 1 közepes retekből mintegy 1/4 l nedv nyerhető ki.
Hatását hosszabb időn keresztül fejti ki, ezért alkalmazását kúraszerűen ajánlják.

A retekkúra elsősorban epeúti megbetegedések esetén lehet hasznos, az erre hajlamosaknak évente 2-3 alkalommal 1 hónapon át célszerű megtartani.
Kezdetben naponta 0,5-1 dl friss reteknedvet kell meginni éhgyomorra, majd 3-4 nap után fokozatosan 3-4 dl-ig lehet emelni az adagot, amit 4 részletben kell meginni a nap folyamán.
A kúra végén fokozatosan ismét 0,5-1 dl-re kell csökkenteni a napi mennyiséget.

Légúti panaszokra mézzel keverve használják, 1/4 liternyi léhez 3 evőkanálnyi mézet kell hozzáadni.

Mézes retekkúra
Reszeljünk le 1 nagyobb fekete retket, és a levét gézrétegeken keresztül nyomjuk ki, majd mézzel 1:1 arányban alaposan keverjük össze. Fogyasztás: az 1. és 2. napon 1/4 pohárral, a következő két napon 1/2 pohárral, az 5. és 6. napon 3/4 pohárral, míg a 7. és 8. napon 1 pohárral naponta.
Ezután még 2 hétig 1 egész pohár mézes levet igyunk mindennap. 2 hetes pihenés következik, majd kezdjük elölről az egész kúrát. Évekig fogyasztható a mézes reteklé, de csakis a fenti 'recept' szerint, mivel a szervezet csak fokozatosan képes a hatásához hozzászokni.


Retek-méz, a torok kéményseprője
Egy fekete retket vágjuk félbe, kaparjuk ki a közepét, az üreget töltsük meg mézzel, majd alaposan becsomagolva tegyük a hűtőszekrénybe 24 órára. Másnapra a méz átveszi a retek ízét, és a mézbe sok vitamin kerül. Fogyasszuk el az üregből a mézet!

(Forrás: http://www.meno.ro/)