2009. november 10., kedd

170 éve alakult meg a Műegylet

1839 – Trefort Ágoston vezetésével megalakul Pesti Műegylet néven az első művészeti egyesület. Ennek kapcsán emlékezzünk Trefort Ágoston igazán jelentős munkásságára.

Trefort Ágoston (Homonna, 1817. február 6. – Budapest, 1888. augusztus 22.) művelődéspolitikus, reformer, publicista, közoktatási és vallásügyi miniszter, az MTA tagja, majd elnöke is.


1839-ben sajtóba javasolta a magyar képzőművészet ápolására egy „Művészeti Egylet” alapítását. Ez volt első fellépése a nyilvánosság előtt, és ennek eredménye lett a Műegylet, melynek első elnöke is lett.


Az 1820-as évektől újra felmerült a Redoute építésének problémája. Végül Pollack tervét fogadták el, és 1832-ben végre állt az itt is látható gyönyörű klasszicista épület. Hatalmas dísztermében rendszeresen tartottak hangversenyeket. Sokat koncertezett itt Liszt Ferenc is. Ezenkívül a kor művészeinek társulása, a Pesti Műegylet is az épületben tartotta tárlatait. Nagyon fontos politikai események színhelye is volt a régi pesti Vigadó. Itt nyílt meg az első népképviseleti országgyűlés 1848-ban, ahol Kossuth Lajos a fegyveres felkelésre buzdító híres beszédét tartotta. A Redoute egész épületcsoportját az osztrákok 1849 tavaszán Buda várából szétlőtték.Új épületek emelésével, új tanszékek alapításával, a laboratóriumok számának gyarapításával, felszerelésük korszerűsítésével emelte (általában) a felsőoktatás, különösen az orvosképzés színvonalát.
Ekkor készültek el a Műegyetem Múzeum körúti épületei, az Egyetemi Könyvtár, az Orvostudományi Kar, s az Üllői út mentén a „Klinikai negyed” épületei.


ELTE Egyetemi Könyvtár

Az oktatás kérdésének terén végzett munkája során szaporította a tanszékek számát is. Új tanulmányi és vizsgarendet, fegyelmi szabályzatot hozott létre, melyekkel egységesítette az egyetemek szervezetét.


Klinikák

Fontos intézkedése volt, hogy kiterjesztette az egészségtan oktatását a jogi és bölcsészeti karokra, s megszervezte a középiskolai egészségtan-tanári és iskolaorvosi tanfolyamokat is.
1873-ban újjáalakították ezt a rendszert is.
Egyesítette a gimáziumi és reáliskolai tanárok képzését. A színvonal javítása érdekében újraszervezte a tanárvizsgáló bizottságot, biztosította a külföldi ösztöndíjakat.
A tanítási módszerek tökéletesítése érdekében elrendelte az iskolákban a módszertani értekezletek rendszeres tartását is.

A szabadságharc leverése után a 8 osztályos gimnázium, mint az osztrák tanulmányi rendszer vált kötelezővé Magyarországon. A kiegyezést követően a kapitalista termelés igényei megkívánták a középiskolai oktatás átalakítását.Eötvös 1870-es törvénytervezetében leírja, hogy a középiskoláknak egyaránt biztosítaniuk kell az általános műveltséget, és a felsőbb tanulmányokra történő felkészítést.
Trefort átdolgozta ezt a tervezetet, és próbálta elfogadtatni a diétával. Közben 1879-ben bevezettette a Kármán Mór által előkészített gimnáziumi tanrendet. Ebben a humán tárgyak, a klasszikus stúdiumok továbbra is nagy óraszámot birtokoltak. A reál tárgyaknak mintegy 30% jutott.

Nagy eredmény az 1883. évi XXX. törvénycikk, a középiskolai törvény. Ez biztosította a középiskolákban és a felekezeti gimnáziumokban az állam felügyeleti és ellenőrzési jogát. Továbbá a tanárképzésben is érvényesítette az állam vezető szerepét. A törvény a dualizmus időszakának középiskolai alaptörvénye volt.
A középfokú oktatást egységesen szabályozta, 8 osztályosnak ismerte el a gimázium mellett a reáliskolát is. Egységesítette a tanórák számát.

A művészetek fejlesztésére irányuló működéséből a legjelentősebb a Zeneakadémia megalapítása, amelyet 1875. november 14-én nyitottak meg, vezetője Liszt Ferenc.


Zeneakadémia

A képzőművészetet is pártfogolta, ugyanis megalapította az első festészeti mesteriskolát, amelynek vezetője Benczúr Gyula lett. Továbbfejlesztette az Országos Mintarajztanoda Rajztanárképezdét is. A képzőművészeti tárlatok forgalma megnőtt, a művészek egyre sűrűbben kaptak megrendeléseket a közintézményektől.
Országos Mintarajztanoda Rajztanárképezde

A műemlékvédelem terén is tevékenykedett. Elérte, hogy törvény intézkedjen műemlékeink megóvásáról, például a budavári Mátyás-templom, a kassai Szent Erzsébet-dóm, a bártfai Szent Egyed-templom, a jáki apátság, pécsi székesegyház, a vajdahunyadi vár, a visegrádi Salamon-torony rendbehozataláról.
Az ipar és iparművészet érdekében megalapította az Iparművészeti Múzeumot. Az 1880-as évek elején pedig a Technológiai Iparmúzeumot.
Eötvös József és Trefort Ágoston munkásságának megismerése után csak szégyenkezhetünk a mai "utódaik": Hiller István, Magyar Bálint és az őket kiszolgáló "szakmai" csapat miatt.

Nincsenek megjegyzések: